Klasyfikacja śródroczna

Zaloguj

Szkoła Podstawowa nr 2

Adres:
ul. Szewska 7 33-100 Tarnów
Dyrektor:
Zofia Drwal
Telefon:
(014) 655-73-66
Email:
sekretsp2@umt.tarnow.pl
WWW:
http://www.konarski.wiara.pl
Typ jednostki:
Szkoła

Klasyfikacja śródroczna

Niedziela , 10 stycznia  2010 

                                                     

                                           Zarządzenie nr  9/2009

                                Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

                               w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2009r

                                 w sprawie klasyfikacji śródrocznej

   

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania oraz promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199 poz. 2046 z póź. zm.) oraz Statutu Szkoły ,zarządzam co następuje :

  1. 15 grudnia 2009 r.-odbywają się konsultacje z rodzicami (prawnymi opiekunami)  klas I – VI, w czasie których należy poinformować o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (§ 29 pkt7,§ 27 pkt 6 WZO).
  2. Do dnia 4 .01.2010 r. nauczyciele i wychowawcy klas są zobowiązani przekazać uczniom, a przez uczniów ich rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej (notatka w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia z podpisem wychowawcy, a potem rodzica ) informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i o ocenie z zachowania. Szczególną  uwagę proszę zwrócić na datę przekazywanych informacji(§ 29 pkt 4, 5, 6 WZO).
  3. .Najpóźniej do dnia 6 stycznia  2010r (do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia pisemne do przewidywanej oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem (§ 29 pkt 10 WZO).
  4. Ewentualne sprawdziany z odwołań odbędą się w dniach 7-8 stycznia 2010 r  w godz. 8.00  - 14.00 (§ 29 pkt 11 WZO).
  5. Przypominam ,że w przypadku postępowania niezgodnego z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny uczeń lub jego rodzic może złożyć zastrzeżenia w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych(§ 30 pkt 1WZO), a następnie zostaje wdrożona procedura zgodnie z WZO (§ 30 pkt  2 – 9).
  6. Przy ustalaniu oceny z zachowania proszę zwrócić szczególną uwagę na pkt 5 § 35 WZO.
  7. Posiedzenie  Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację śródroczną odbędzie się 13 stycznia 2010 r o godz 17.00 – 18.30

- posiedzenie  klasyfikacyjne  zespołu  klas  IV  - VI odbędzie się 13.01.10 r. o godz..14.30

- posiedzenie klasyfikacyjne zespołu klas  I  - III  odbędzie się 13.01.10 r. o godz. 16.00

  1. Zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w miesiącu styczniu odbywają się w dniach 14,15 01.2010 r.(zgodnie z harmonogramem)
  1. W dniu 15 stycznia 2010 r proszę wychowawców i nauczycieli  o oddawanie sprawozdań  śródrocznych ,dzienników lekcyjnych ,dzienników zajęć pozalekcyjnych i dzienników „19”godziny tzw. karcianej do sekretariatu szkoły.